1. محمود لاری دشت بیاض , محمدجواد ساعی , ارش قربانی , بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان , مطالعات تجربی حسابداری مالی , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۲۰۱۸-۳
 2. زینب نوربخش حسینی , محمدجواد ساعی , محمدرضا عباس زاده , بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی , دانش حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱۶-۷
 3. محمد ملازاده , محمود لاری دشت بیاض , محمدجواد ساعی , تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱۶-۶
 4. محمدجواد ساعی , محمود لاری دشت بیاض , فرامرز رضایی , مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس , بورس اوراق بهادار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱۷-۱
 5. محمدجواد ساعی , محمود لاری دشت بیاض , حسین فاتح گوش , بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر , بررسی های حسابداری و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۵-۵
 6. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سید ناصر موسوی بایگی , بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها , اقتصاد پولی، مالی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲
 7. محمدجواد ساعی , مهدی عبدی , بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی , تحقیقات حسابداری و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱
 8. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , صادق حسن زاده کوجو , بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی , پیشرفت های حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲
 9. محمدجواد ساعی , محمدعلی ساری , بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد , دانش حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 10. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سیدناصر موسوی بایگی , بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی , پژوهش های حسابداری مالی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳
 11. محمدجواد ساعی , سیدمحسن موسوی , تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود , حسابداری مالی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱
 12. محمدجواد ساعی , محمدعلی ساری , مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی , پژوهشنامه مالیات , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲
 13. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , سیداسمعیل شعنی , تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها , پژوهش های تجربی حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸
 14. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , علی مشکانی , مصطفی باقری , پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی , تحقیقات حسابداری و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵
 15. محمدجواد ساعی , شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالص , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳
 16. بهرامفر نقی , محمدجواد ساعی , ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره , بررسی های حسابداری و حسابرسی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 17. محمدجواد ساعی , نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری , علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰